WAŻNY KOMUNIKAT: OD 1 STYCZNIA 2018 ZMIANA W ZUS - AKTUALNOŚCI

Ogólne Oprocentowanie i opłaty Dokumenty


RACHUNEK BIEŻĄCY

Zasady funkcjonowania rachunku:

Rachunek przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników. 

Założenie rachunku

Otwarcie rachunku bieżącego następuje na podstawie Umowy o prowadzenie rachunków bankowych.

 • Do Umowy  winny być dołączone:
 • -  dokumenty stwierdzające uzyskanie osobowości prawnej lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesja lub oświadczenie o podjęciu działalności gospodarczej, która nie podlega zgłoszeniu do ewidencji, ani nie wymaga uzyskania koncesji,
 • -  dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
 • -  zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego (REGON),
 • -  decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
 • -  inne dokumenty, jeśli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.

Korzyści

 • -  Łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze, internet.
  • -  Możliwość uzyskania informacji o stanie środków oraz dokonanych operacjach bankowych przez telefon
  • -  Prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym.
  • -  Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku
  • -  Dyspozycje złożone do godziny określonej w Umowie Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego.
  • -  Możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym
  • -  Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach
  • -  Możliwość skorzystania z usługi sms.

1) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

2) Taryfa prowizji i opłat waluty

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

3) Oprocentowanie

Oprocentowanie rachunków bankowych

1) Regulamin dla klientów instytucjonalnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie.

2) Wniosek o otwarcie rachunku / zmianę danych

Załącznik nr 1 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

3) Wniosek o uruchomienie / zmianę usługi w ramach Rachunku / Kart

Załącznik do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

4) Zlecenia stałe

Załącznik do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

5) Wniosek o wydanie blankietów czekowych klienta instytucjonalnego

Załącznik do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

6) Formularz zastrzeżenia tokena/karty chipowej

Załącznik do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych.

7) Wniosek o zmienę elektronicznych kanałów dostępu

Załącznik do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.
2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER