WAŻNY KOMUNIKAT: OD 1 STYCZNIA 2018 ZMIANA W ZUS - AKTUALNOŚCI

Ogólne Oprocentowanie i opłaty Dokumenty Kalkulator (depozyty)


Terminowa dynamiczna lokata oszczędnościowa „Horyzont” w złotych

 

Dla kogo?

 1. Oprocentowanie zmienne i rośnie w kolejnych okresach odsetkowych trwania lokaty, 

 2. odsetki naliczane na koniec okresów odsetkowych,

 3. okresy odsetkowe:

  I okres odsetkowy – 14 miesięcy,

   II okres odsetkowy –   powyżej 14 miesięcy.

 4. Minimalna kwota wpłaty na lokatę 1.000 zł,

 5. Dotrzymanie warunków umowy jest równoznaczne z wypłatą należnych odsetek, jako sumy odsetek za poszczególne okresy odsetkowe według stawek obowiązujących dla tych okresów odsetkowych.

 6. Kanały dostępu:

          a) w Placówce Banku

          b) poprzez usługę ebank

Czas trwania lokaty

 • Umowa zawierana jest na okres 60 miesięcy, lokata nieodnawialna

  Likwidacja

  Wycofanie wkładu przed upływem terminu umownego w kwocie 50.000 zł i powyżej wymaga powiadomienia Placówki przez Posiadacza rachunku lokaty, na co najmniej 1 dzień roboczy przed terminem wypłaty. 

  • Likwidacja rachunku następuje na skutek upływu okresu, na który umowa została zawarta,

  • Po zakończeniu umowy środki będące na rachunku lokaty terminowej wraz z odsetkami zostają: przeksięgowane na rachunek wskazany przez Klienta lub wypłacone w kasie (środki po zakończeniu okresu umownego zostaną przeksięgowane na rachunek nieoprocentowany w Bank Spółdzielczym w Jarocinie

  • W przypadku przedterminowej likwidacji wkładu odsetki wynoszą:

  1. w I okresie odsetkowym – odsetki zerwania lokaty w I okresie odsetkowym,

  2. w II okresie odsetkowym –  jako suma odsetek za I pełny okres odsetkowy według stawki obowiązującej dla tego okresu i odsetek zerwania za  dni od następnego dnia po I okresie odsetkowym do dnia poprzedzającego dzień zerwania lokaty wg stopy procentowej ustalonej dla II okresu odsetkowego.

 

1) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

2) Oprocentowanie

Oprocentowanie lokat terminowych

3) Taryfa prowizji i opłat waluty

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

1) Regulamin dla klientów indywidualnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie.

2) Karta informacyjna - zmiana danych

Załącznik do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych
Kwota (zł):
Okres trwania depozytu lat
miesięcy
Kapitalizacja
Oprocentowanie efektywne %
Lokata dynamiczna
2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER