WAŻNY KOMUNIKAT: OD 1 STYCZNIA 2018 ZMIANA W ZUS - AKTUALNOŚCI

Ogólne Oprocentowanie i opłaty Dokumenty Kalkulator (depozyty)


 

Lokata dynamiczna SUKCES PLUS

Dla kogo?

Produkt przeznaczony jest dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym również dla osób małoletnich. Służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku przez czas określony w umowie z bankiem.

 

Informacje podstawowe

-  Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, w stosunku rocznym, uzależnione od  stopy redyskonta weksli NBP i rośnie w kolejnych okresach odsetkowych trwania lokaty, 

-  okres odsetkowy – miesiąc

-  Kapitalizacja odsetek na koniec okresu umownego,

-  Minimalna kwota wpłaty na lokatę 1.000 zł,

-  Dotrzymanie warunków umowy jest równoznaczne z wypłatą należnych odsetek, jako sumy odsetek za poszczególne miesiące według stawek obowiązujących dla tych miesięcy.

-  Lokatę można założyć: w placówce Banku, poprzez usługę ebank

-  Umowa zawierana jest na czas określony  w Uchwale Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie, lokata nie odnawia się automatycznie,

-  Wypłata z rachunku dokonywana jest na podstawie pisemnej dyspozycji wypłaty Posiadacza rachunku lub pełnomocnika (w granicach umocowania) po sprawdzeniu dowodu  tożsamości oraz zgodności wzoru podpisu.

-  do lokaty można ustanowić pełnomocnictwo,

- Wycofanie wkładu przed upływem terminu umownego w kwocie 50.000 zł i powyżej wymaga powiadomienia Oddziału przez Posiadacza rachunku lokaty, na co najmniej 1 dzień roboczy przed terminem wypłaty.

 

1) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

2) Oprocentowanie

Oprocentowanie lokat terminowych

3) Taryfa prowizji i opłat waluty

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

1) Regulamin dla klientów indywidualnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie.

2) Karta informacyjna - zmiana danych

Załącznik do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych
Kwota (zł):
Okres trwania depozytu lat
miesięcy
Kapitalizacja
Oprocentowanie efektywne %
Lokata super
2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER