WAŻNY KOMUNIKAT: OD 1 STYCZNIA 2018 ZMIANA W ZUS - AKTUALNOŚCI

Ogólne Oprocentowanie i opłaty Dokumenty Kalkulator (depozyty)


LOKATA SUPER PLUS

Dla kogo?

Produkt przeznaczony jest dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym również dla osób małoletnich. Służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku przez czas określony w umowie z bankiem.

Informacje podstawowe:

-  Klient deklaruje w Potwierdzeniu, stanowiącym integralną część Umowy o prowadzenie rachunków bankowych czas trwania lokaty oszczędnościowej,

-  Oprocentowanie zmienne, wysokość oprocentowania uzależniona jest od zadeklarowanego i dotrzymanego okresu utrzymania wkładu, -  Kapitalizacja odsetek następuje w ostatnim dniu okresu odsetkowego, -  Minimalna kwota wpłaty na lokatę:

a) Minimalna kwota warunkująca otwarcie rachunku lokaty terminowej wynosi:

 

   -  dla lokaty 3  <=10 000,00 zł<500.000,00 zł.

 

   - dla lokaty 7 dniowej  <=10 000,00zł <500.000,00 zł oraz > 500 000,00 zł

b)  dla terminowej lokaty oszczędnościowej  z innymi terminami wymagalności –50 złotych, -  Lokatę można założyć: w placówce Banku, poprzez usługę ebank, poprzez Urządzenie samoobsługowe, -  Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat oszczędnościowych: 3 dniowe, 1 tygodniowe, 1 miesięczne, 3, 6, 12,24,36 miesięczne. - Wypłata z rachunku dokonywana jest w Oddziale prowadzącym rachunek na podstawie dyspozycji pisemnej wypłaty dokonanej przez posiadacza rachunku lub pełnomocnika (w granicach umocowania) po sprawdzeniu dokumentu tożsamości oraz zgodności podpisu, - Wycofanie wkładu przed upływem terminu umownego w kwocie 50.000 zł i powyżej wymaga powiadomienia Oddziału przez Posiadacza rachunku lokaty, na co najmniej 1 dzień roboczy przed terminem wypłaty. - Niezadysponowanie wkładem przez Posiadacza po upływie okresu umownego, powoduje w dniu następnym wznowienie wkładu na kolejny okres, według aktualnej stopy procentowej obowiązującej w Banku w dniu wznowienia, bez konieczności wydania dodatkowej dyspozycji.

 

1) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

2) Oprocentowanie

Oprocentowanie lokat terminowych

3) Taryfa prowizji i opłat waluty

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

1) Regulamin dla klientów indywidualnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie.

2) Karta informacyjna - zmiana danych

Załącznik do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych
Kwota (zł):
Okres trwania depozytu lat
miesięcy
Kapitalizacja
Oprocentowanie efektywne %
2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER