WAŻNY KOMUNIKAT: OD 1 STYCZNIA 2018 ZMIANA W ZUS - AKTUALNOŚCI

Ogólne Dokumenty Oprocentowanie i opłaty


Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej, odnawialnej w walutach wymienialnych

  

Dla kogo?

Produkt przeznaczony jest dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym również dla osób małoletnich. Służy do gromadzenia środków pieniężnych przez czas określony w umowie z bankiem.   

Charakterystyka Produktu

 1. Umowa zawierana na czas określony w umowie
 2. Rachunek prowadzony w USD, EUR, GBP,
 3. Oprocentowanie zmienne lub stałe,
 4. Kapitalizacja odsetek następuje w ostatnim dniu okresu odsetkowego,
 5. Minimalna kwota wpłaty: 100 jednostek waluty będącej w ofercie Banku,
 6. Lokata odnawialna.

Warunki otwarcia

 1. Rachunek może być otwarty dla jednej lub kilku osób zwanych Współposiadaczami, z podaniem ich nazwisk i imion, z zastrzeżeniem, iż Współposiadaczami mogą być tylko rezydenci lub tylko nierezydenci.
 2. Rachunek wspólny nie może być prowadzony na rzecz osób, z których jedna jest małoletnia.

Długość depozytu

Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat walutowych na: 6,12 miesięcy

Dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku

 1. Posiadacz może podjąć środki z zachowaniem umownego oprocentowania pod warunkiem dotrzymania przez Posiadacza zadeklarowanego w umowie okresu przechowywania środków,
 2. Bank nie dokonuje na rachunku operacji wpłat i wypłat w bilonie,
 3. Wpłaty na Rachunek i wypłaty z rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej,
 4. Każdy ze współposiadaczy może samodzielnie dysponować saldem na rachunku

1) Regulamin dla klientów indywidualnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie.

2) Karta informacyjna - zmiana danych

Załącznik do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

1) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

2) Oprocentowanie

Oprocentowanie lokat terminowych

3) Taryfa prowizji i opłat waluty

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie
2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER