WAŻNY KOMUNIKAT: OD 1 STYCZNIA 2018 ZMIANA W ZUS - AKTUALNOŚCI

Ogólne Oprocentowanie i opłaty Dokumenty


Rachunek oszczędnościowy a’vista

 

Zasady funkcjonowania rachunku:

Rachunek oszczędnościowo służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych  za wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

Dla kogo?

Przeznaczony jest dla SKO, PKZP oraz osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Posiadaczem rachunku może być również osoba małoletnia, która jednakże do ukończenia 13 lat nie może tym wkładem dysponować ani dokonywać żadnych czynności prawnych związanych z posiadaniem rachunku. Czynności te wykonują: przedstawiciel ustawowy, opiekun bądź kurator ustanowiony przez sąd lub sam małoletni po ukończeniu 13 lat na podstawie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, opiekuna bądź kuratora ustanowionego przez sąd.

Rachunek może być otwarty na nazwisko i imię jednej osoby lub kilku osób z podaniem ich nazwisk i imion,

Wpłaty

 • Wysokość i częstotliwość wpłat jest nieograniczona, za wyjątkiem pierwszej wpłaty, która nie może być niższa niż 20 zł,
 • Stan środków na rachunku nie może być niższy niż 5 zł,
 • Do rachunku może być wydana książeczka oszczędnościowa.

Rozliczenia

 Rozliczenia na rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

Pełnomocnictwo

 Posiadacz ROR może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem.

Oprocentowanie

Środki gromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwalą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej, co oznacza, ze oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec zmianie,

Odsetki należne od środków na rachunku naliczane i dopisywane są na koniec kwartału kalendarzowego.

Korzyści

 • -  0 zł za otwarcie rachunku dla osób fizycznych, w tym (SKO)
 • -  0 zł za prowadzenie rachunku,
 • -  Możliwość lokowania niskich kwot,
 • -  Częstotliwość wpłat jest nieograniczona,
 • -  Nie ma określonej minimalnej kwoty wpływów,
 • -  Nieograniczony dostęp do rachunku ,
 • -  Forma i częstotliwość otrzymywania wyciągu według preferencji klienta,
 • -  Dostęp do środków poprzez oddziały, Internet,

 

1) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

2) Taryfa prowizji i opłat waluty

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

3) Oprocentowanie

Oprocentowanie rachunków bankowych

1) Regulamin dla klientów indywidualnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie.

2) Karta informacyjna - zmiana danych

Załącznik do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych.

3) Wniosek o uruchomienie / zmianę usługi w ramach Rachunku / Kart

Załącznik do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych.

4) Zlecenia stałe

Załącznik do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

5) Formularz zastrzeżenia tokena

Załącznik nr 24 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych.

6) Wniosek o zmianę elektronicznych kanałów dostępu

Załącznik do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych.
2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER