WAŻNY KOMUNIKAT: OD 1 STYCZNIA 2018 ZMIANA W ZUS - AKTUALNOŚCI

Ogólne Oprocentowanie i opłaty Dokumenty


BS START, BS e-START  

Zasady funkcjonowania rachunku:

Rachunek oszczędnościowo -rozliczeniowy  BS START, BS eSTART służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Dla kogo?

Przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży oraz osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych, do lat 26.

Osoba małoletnia ubiegając się o otwarcie rachunku zobowiązana jest przedstawić zgodę przedstawiciela ustawowego. Osoby małoletnie do ukończenia 13 lat nie mogą tym wkładem dysponować ani dokonywać żadnych czynności prawnych związanych z posiadaniem rachunku. Czynności te wykonują: przedstawiciel ustawowy, opiekun bądź kurator ustanowiony przez sąd lub sam małoletni po ukończeniu 13 lat na podstawie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, opiekuna bądź kuratora ustanowionego przez sąd, ROR może być otwarty na nazwisko i imię jednej osoby lub kilku osób z podaniem ich nazwisk i imion z zastrzeżeniem; Bank nie prowadzi rachunków wspólnych na rzecz osób, z których przynajmniej jedna jest małoletnia.

Rozliczenia

Rozliczenia na rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

Wpłaty

Minimalna kwota wpływów w miesiącu to jedyne 10 zł.

Wyciągi

Operacje wykonywane w ramach rachunku potwierdzane są wyciągiem, którego forma i częstotliwość otrzymywania uzależniona jest od dyspozycji Klienta (raz w miesiącu lub po każdej operacji) co daje Posiadaczowi rachunku pełną kontrolę rachunku.

Pełnomocnictwo

Posiadacz ROR może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem.

Oprocentowanie

Środki gromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwalą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej, co oznacza, ze oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec zmianie. Odsetki należne od środków na rachunku naliczane i dopisywane są na koniec kwartału kalendarzowego.

Korzyści

0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku,

0 zł za dostęp do konta przez internet

0 zł za wydanie karty debetowej

0 zł za wypłaty w bankomatach SGB.

- Możliwość lokowania środków

- Nieograniczony dostęp do rachunku.

- Forma i częstotliwość otrzymywania wyciągu według preferencji klienta.

- Dostęp do środków poprzez oddziały, bankomaty, Internet, 

- Informację o stanie środków na rachunku można uzyskać za pomocą usługi SMS lub usługi telefonicznej.

- Dostęp do usług dodatkowych: debet, zlecenia stałe, kredyt odnawialny, karty płatnicze, ubezpieczenia.

 

1) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

2) Taryfa prowizji i opłat waluty

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

3) Oprocentowanie

Oprocentowanie rachunków bankowych

1) Regulamin dla klientów indywidualnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie.

2) Karta informacyjna - zmiana danych

Załącznik do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych.

3) Wniosek o uruchomienie / zmianę usługi w ramach Rachunku / Kart

Załącznik do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych.

4) Zlecenia stałe

Załącznik do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

5) Formularz zastrzeżenia tokena

Załącznik nr 24 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych.

6) Wniosek o zmianę elektronicznych kanałów dostępu

Załącznik do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych.
2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER