Ogólne Oprocentowanie i opłaty Dokumenty


Kredyt  obrotowy „Rolnik”

Okres kredytowania: powyżej 3 lat, maksymalnie do 5 lat.

Oprocentowanie stanowi  sumę  stawki bazowej i marży Banku. 

Kredyt przeznaczony jest dla:

  • podmiotów prowadzących działalność rolniczą,
  • rolników / prowadzących produkcję rolną, będących właścicielami / współwłaścicielami, użytkownikami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych.

Cel kredytu:

Kredyt może być udzielony na dowolny cel związany:

  • z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,
  • z realizacją celów związanych z odtworzeniem i kontynuowaniem produkcji w gospodarstwie rolnym  ograniczonej skutkami nieprzewidzianych   losowych zdarzeń. Kredyt przeznaczony w szczególności na finansowanie zakupu środków do produkcji rolnej (m. in. zakup nawozów, środków ochrony roślin, materiału siewnego, pasz, koncentratów, inwentarza żywego, paliwa na cele rolnicze), rozliczeń z kontrahentami, zapasów, bieżące remonty i naprawy, zakup zwierząt hodowlanych.

Warunkiem ubiegania się o kredyt jest:

  • posiadanie zdolności kredytowej,
  • udokumentowanie przez wnioskującego wielkości powierzchni, na której prowadzi produkcję rolniczą (nakaz płatniczy, umowa dzierżawy, zaświadczenie urzędu gminy),
  • posiadanie lub otwarcie w Banku Spółdzielczym w Jarocinie rachunku bieżącego, na który będą wpływały przez cały okres kredytowania dopłaty obszarowe,
  • terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych i ubezpieczeniowych.

1) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

2) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie. Obowiązuje od: 1) Część I - operacje kasowe od 13.01.2014 r. 2)Pozostałe opłaty i prowizje - od dnia 17.02.2014 r.

1) Regulamin udzielania kredytów

Regulamin udzielania kredytów na działalność gospodarczą w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

2) Wniosek o udzielenie kredytu dla rolników

Wniosek o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym, inwestycyjny w rachunku kredytowym
2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER