Ogólne Oprocentowanie i opłaty Dokumenty Kalkulator (depozyty)


Lokata dynamiczna Sukces plus

Dla kogo?

Produkt przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób prowadzących działalność gospodarczą i rolników.

Informacje podstawowe

  • -  Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, w stosunku rocznym, uzależnione od  stopy redyskonta weksli NBP i rośnie w kolejnych okresach odsetkowych trwania lokaty, 
  • -  okres odsetkowy – miesiąc
  • -  Kapitalizacja odsetek na koniec okresu umownego,
  • -  Minimalna kwota wpłaty na lokatę 1.000 zł,
  • -  Dotrzymanie warunków umowy jest równoznaczne z wypłatą należnych odsetek, jako sumy odsetek za poszczególne miesiące według stawek obowiązujących dla tych miesięcy.
  • -  Lokatę można założyć: w placówce Banku, poprzez usługę ebank
  • -  Umowa zawierana jest na czas określony  w Uchwale Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie, lokata nie odnawia się automatycznie,
  • - Wypłata z rachunku dokonywana jest na podstawie pisemnej dyspozycji wypłaty Posiadacza rachunku lub pełnomocnika (w granicach umocowania) po sprawdzeniu dowodu  tożsamości oraz zgodności wzoru podpisu.
  • -  do lokaty można ustanowić pełnomocnictwo
  • - Wycofanie wkładu przed upływem terminu umownego w kwocie 50.000 zł i powyżej wymaga powiadomienia Oddziału przez Posiadacza rachunku lokaty, na co najmniej 1 dzień roboczy przed terminem wypłaty.

1) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

2) Oprocentowanie

Oprocentowanie lokat terminowych

3) Taryfa prowizji i opłat waluty

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

1) Wniosek o otwarcie rachunku / zmianę danych

Załącznik do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

2) Regulamin dla klientów instytucjonalnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie
Kwota (zł):
Okres trwania depozytu lat
miesięcy
Kapitalizacja
Oprocentowanie efektywne %
2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER