Ogólne Oprocentowanie i opłaty Dokumenty Kalkulator (depozyty)


Lokata dynamiczna „SUKCES ”

 

Charakterystyka funkcjonowania rachunku:

 

Dla kogo?

Produkt przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób prowadzących działalność gospodarczą i rolników.

Informacje podstawowe

-  Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, w stosunku rocznym, uzależnione od  stopy redyskonta weksli NBP i rośnie w kolejnych okresach odsetkowych trwania lokaty,   

-  okres odsetkowy – kwartał

 -  Kapitalizacja odsetek na koniec okresu umownego,

 -  Minimalna kwota wpłaty na lokatę 1.000 zł,

 -  Dotrzymanie warunków umowy jest równoznaczne z wypłatą należnych odsetek, jako sumy odsetek za poszczególne miesiące według stawek obowiązujących dla tych miesięcy.

-  Lokatę można założyć: w placówce Banku, poprzez usługę ebank

-  Umowa zawierana jest na czas określony  w Uchwale Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie, lokata nie odnawia się automatycznie,

-  Wypłata z rachunku dokonywana jest na podstawie pisemnej dyspozycji wypłaty Posiadacza rachunku lub pełnomocnika (w granicach umocowania) po sprawdzeniu dowodu  tożsamości oraz zgodności wzoru podpisu.

 - do lokaty można ustanowić pełnomocnictwo

 - Wycofanie wkładu przed upływem terminu umownego w kwocie 50.000 zł i powyżej wymaga powiadomienia Oddziału przez Posiadacza rachunku lokaty, na co najmniej 1 dzień roboczy przed terminem wypłaty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

2) Oprocentowanie

Oprocentowanie lokat terminowych

3) Taryfa prowizji i opłat waluty

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

1) Wniosek o otwarcie rachunku / zmianę danych

Załącznik do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

2) Regulamin dla klientów instytucjonalnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie
Kwota (zł):
Okres trwania depozytu lat
miesięcy
Kapitalizacja
Oprocentowanie efektywne %
2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER