Ogólne Oprocentowanie i opłaty Dokumenty Kalkulator (depozyty)


Lokata terminowa promocyjna SGB

 

Dla kogo?

Podmioty  uprawnione do udziału w losowaniu - pełnoletnie osoby fizyczne, o pełnej zdolności do czynności prawnych, osóby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Informacje podstawowe

-  Lokata 6-miesięczna, nieodnawialna.

-  Oprocentowanie stałe lub zmienne.

-  Minimalna kwota warunkująca otwarcie rachunku lokaty terminowej „SGB” wynosi 500 zł.

-  Każda wniesiona wpłata na rachunek lokaty terminowej „SGB” stanowi odrębną lokatę, na dowód  wniesienia wpłaty na lokatę Klient

    otrzymuje Potwierdzenie będące integralna częścią Umowy.

-  Każda lokata bierze udział w losowaniu nagród

-  Możliwość założenia lokaty w jednostce oddziału/ filii, poprzez Internet

-  Posiadacz może w dowolnym czasie zlikwidować lokatę.

- Likwidacja lokaty przed upływem terminu umownego spowoduje naliczenie odsetek za okres przechowywania środków w wysokości 0%,

-  Nie podjęcie środków po upływie okresu umownego powoduje w dniu następnym przeksięgowanie środków wraz z odsetkami na konto nieoprocentowane, chyba że Posiadacz złożył dyspozycje przeksięgowania środków na wskazany przez siebie rachunek.

1) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

2) Oprocentowanie

Oprocentowanie lokat terminowych

3) Taryfa prowizji i opłat waluty

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

1) Wniosek o otwarcie rachunku / zmianę danych

Załącznik do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

2) Regulamin dla klientów instytucjonalnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie
Kwota (zł):
Okres trwania depozytu lat
miesięcy
Kapitalizacja
Oprocentowanie efektywne %
2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER