Oprocentowanie i opłaty Ogólne Dokumenty


1) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

2) Oprocentowanie

Oprocentowanie lokat terminowych

3) Taryfa prowizji i opłat waluty

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Rachunek lokat terminowych, odnawialnych

w walutach wymienialnych dla klientów instytucjonalnych

               

Dla kogo?

Lokata terminowa służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez okres określony w umowie z bankiem.

Produkt przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób prowadzących działalność gospodarczą i rolników.

Waluta depozytu

Rachunek lokaty terminowej prowadzony jest w USD, EUR, GBP.

Oprocentowanie i dysponowanie

Oprocentowanie stałe lub zmienne. Wysokość oprocentowania uzależniona jest od zadeklarowanego i dotrzymanego okresu utrzymania wkładu. Kapitalizacja odsetek następuje w ostatnim dniu okresu odsetkowego.

Minimalna kwota warunkująca otwarcie rachunku lokaty terminowej wynosi 1000 jednostek  waluty będącej w ofercie Banku,

Każda wniesiona wpłata na rachunek lokaty terminowej stanowi odrębną lokatę, na dowód  wniesienia wpłaty na lokatę Klient otrzymuje Potwierdzenie będące integralną częścią Umowy.

Lokaty odnawiają się automatycznie – wznowienie lokaty na okres równy uprzednio zadeklarowanemu.

Długość depozytu: 6,12 miesięcy

Środki zgromadzone na rachunku terminowym mogą być podjęte z zachowaniem umownego oprocentowania pod warunkiem dotrzymania przez Posiadacza zadeklarowanego w Umowie okresu przechowywania środków.

W przypadku pozostawienia lokaty na kolejny okres umowny, Posiadacz może pobrać odsetki za okres poprzedni bez ryzyka zerwania lokaty.

Odsetki niepodjęte w czasie trwania następnego okresu umownego są oprocentowane jak lokata i podlegają kapitalizacji w pierwszym dniu następnego okresu.

W przypadku likwidacji lokaty przed terminem umownym wypłata z rachunku dokonywana jest w Oddziale prowadzącym rachunek na podstawie pisemnej dyspozycji wypłaty posiadacza rachunku lub pełnomocnika (w granicach umocowania) po sprawdzeniu dowodu tożsamości oraz zgodności wzoru podpisu.

Podjęcie środków przed okresem umownym powoduje naliczenie oprocentowania w wysokości oprocentowania rachunków a’vista.

Upoważnienie

Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Likwidacja lokaty

Wypłata środków przed upływem okresu umownego powoduje rozwiązanie umowy lokaty i obniżenie oprocentowania do wysokości 0,00%

 

1) Wniosek o otwarcie rachunku / zmianę danych

Załącznik do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

2) Regulamin dla klientów instytucjonalnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie
2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER