Ogólne Dokumenty Oprocentowanie i opłaty


Rachunki oszczędnościowe a′vista z wkładami płatnymi na każde żądanie dla osób fizycznych w walutach wymienialnych

 

Istota i przeznaczenie produktu

Produkt przeznaczony jest dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym również dla osób małoletnich. Służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.   

 Charakterystyka Produktu

 • Umowa zawierana na czas nieokreślony lub określony,
 • Oprocentowanie stałe, w stosunku rocznym i wynosi „0”,
 • Wysokość i częstotliwość wpłat jest nieograniczona,
 • Minimalny stan rachunku – nie określony,
 • Rachunek prowadzony w USD, EUR, GBP,
 • Rachunek może być prowadzony, jako rachunek wspólny.
 • Rachunek może być otwarty dla jednej lub kilku osób  zwanych Współposiadaczami, z podaniem ich nazwisk i imion, z zastrzeżeniem, iż Współposiadaczami mogą być tylko rezydenci lub tylko nierezydenci. Rachunek wspólny nie może być prowadzony na rzecz osób, z których jedna jest małoletnia.

 Dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku

 • Posiadacz może swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na Rachunku w granicach środków dostępnych na Rachunku Bank nie dokonuje na rachunku operacji wpłat i wypłat w bilonie Wpłaty na Rachunek i wypłaty z rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Każdy ze współposiadaczy może samodzielnie dysponować saldem na rachunku.
 • Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, bez względu na jej status dewizowy.
 • Pełnomocnik ma prawo do dysponowania Rachunkiem wyłącznie w zakresie udzielonego pełnomocnictwa,
 • Pełnomocnictwo może być w każdym czasie zmienione lub odwołane przez posiadacza rachunku na podstawie pisemnej dyspozycji złożonej w banku lub korespondencyjnie, pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.

SWIFT /IBAN

Kod SWIFT / BIC oraz numer IBAN jest Ci potrzebny jeżeli wysyłasz przelew z zagranicy na konto w Banku Spółdzielczym. Te same dane są potrzebne, aby wykonać krajowy przelew walutowy.

Numer IBAN : PL XX 8427 0009 XXXX XXXX XXXX XXXX

SWIFTCode/BIC : GBWCPLPP

1) Regulamin dla klientów indywidualnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie.

2) Karta informacyjna - zmiana danych

Załącznik do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych.

3) Wniosek o uruchomienie / zmianę usługi w ramach Rachunku / Kart

Załącznik do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych.

4) Zlecenia stałe

Załącznik do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

5) Formularz zastrzeżenia tokena

Załącznik nr 24 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych.

6) Wniosek o zmianę elektronicznych kanałów dostępu

Załącznik do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych.

1) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

2) Taryfa prowizji i opłat waluty

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

3) Oprocentowanie

Oprocentowanie rachunków bankowych
2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER