Skip to content

BANK SPÓŁDZIELCZY W JAROCINIE | 63-200 Jarocin | Al. Niepodległości 5 | tel. 62 747 00 00 | e-mail: centrala@bsjarocin.pl

O BANKU

Reklamacje

Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, klient ma prawo złożyć reklamację. Szczegółowe informacje zawarte zostały w dokumencie: Zasady składania reklamacji, skarg i wniosków

Formularz reklamacji klienci indywidualni

Formularz reklamacji klienci instytucjonalni

Formularz reklamacji kartowej klienci indywidualni

Formularz reklamacji kartowej klienci instytucjonalni

Informacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji w związku z COVID-19

Misja banku

Misją Banku Spółdzielczego w Jarocinie jest świadczenie kompleksowych, profesjonalnych, efektywnych i bezpiecznych usług finansowych na rynku lokalnym w sposób zapewniający zaspokajanie potrzeb wszystkich klientów i członków banku, jak również podejmowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności.

Ochrona Danych

Szczegółowych informacji na temat ochrony danych osobowych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie udziela Inspektor Ochrony Danych.

Inspektorem Ochrony Danych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie jest Joanna Regulska, z którą można skontaktować się elektronicznie pod adresem e-mail: iod@bsjarocin.pl lub pisemnie: Al. Niepodległości 5, 63-200 Jarocin.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Źródłem praw i obowiązków związanych z gwarantowaniem depozytów są przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

 Wysokość gwarancji BFG:

 • kwota depozytu, która nie przekracza równowartości w złotych 100 000 euro gwarantowana jest w całości.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:

 • Skarbu Państwa,
 • Narodowego Banku Polskiego,
 • banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe,
 • kas i Kasy Krajowej w rozumieniu Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
 • Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • instytucji finansowych w rozumieniu rozporządzenia CRR,
 • firm inwestycyjnych i uznanych firm inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia CRR,
 • osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów,
 • krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 • funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 • otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

Zasady obliczania i wypłaty kwoty gwarantowanej:

 • podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednego klienta w danym banku,
 • w przypadku środków zgromadzonych na rachunkach wspólnych, limit gwarancji 100 000 euro przysługuje odrębnie każdemu ze współposiadaczy,
 • niezależnie od waluty rachunku wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych,
 • wypłaty dokonywane są w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia przez uprawnioną instytucję z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów można znaleźć w Arkuszu informacyjnym dla deponentów oraz na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego www.bfg.pl

Zawieszenie rat kredytowych

W celu złagodzenia negatywnych skutków związanych z epidemią koronawirusa, Bank Spółdzielczy w Jarocinie umożliwia klientom  odłożenie terminu spłaty pełnych rat kapitałowo-odsetkowych kredytu.

Klienci, którzy chcieliby skorzystać z odroczenia spłaty powinni przesłać uproszczony wniosek na dedykowaną skrzynkę mailową Banku: kredyty@bsjarocin.pl

Wnioski do pobrania:

Wniosek dla klienta indywidualnegoUstawowe zawieszenie wykonania umowy kredytu

Wniosek Moratorium pozaustawowe

Wniosek dla klienta instytucjonalnego

Tarcza PFR

Informacja dla klientów

Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm po tarczy finansowej PFR

PFR określanie liczby pracowników

Zainteresowanych klientów do skorzystania z Subwencji finansowej w ramach Tarczy Finansowej PFR, informujemy za stroną Polskiego Funduszu Rozwoju, że:

Czy można wskazać do przekazania subwencji rachunek bieżący z udostępnionym kredytem lub linią kredytową?

Środki z subwencji finansowej mogą zostać przekazane na rachunek bieżący, w którym udostępniony jest kredyt lub linia kredytowa, pod warunkiem, że klient na nowo wykorzysta środki ze spłaconego limitu kredytowego do pokrycia kosztów bieżącej działalności gospodarczej.

Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR,

zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.
W zależności od sytuacji są to:

  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego
   lub
  • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
   lub
  • Pełnomocnictwo i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego lub Pełnomocnictwo i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

                     lub

  • Oświadczenie.

Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu i są dostępne do pobrania ze strony Funduszu:

https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf (wzór pełnomocnictwa – str. 62, wzór oświadczenia – str. 64).     

 

Dokumenty należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie przez Fundusz Umowy.

W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.

Profil Zaufany/Moje ID/SGB ID

SGB ID to bezpieczne narzędzie służące potwierdzaniu tożsamości online w usługach komercyjnych i publicznych.

Usługa identyfikacji elektronicznej SGB ID umożliwia bezpieczną weryfikację tożsamości drogą elektroniczną. Dzięki niej można:

 • utworzyć Profil zaufany, dzięki któremu możesz korzystać z usług e-administracji przez internet,
 • podpisywać za pomocą Profilu zaufanego dokumenty w urzędach publicznych,
 • identyfikować swoją tożsamość np. w firmach ubezpieczeniowych, placówkach medycznych – szczegółową listę firm znajdziesz na stronie mojeID 

Przy pomocy kilku kliknięć na dowolnym urządzeniu z dostępem do przeglądarki internetowej i w dowolnym czasie SGB ID pozwala Tobie w bezpieczny sposób potwierdzić swoją tożsamość, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo i kontrolę nad przekazywanymi informacjami.

SGB ID to uniwersalne rozwiązanie, które pozwala Tobie na bezpieczne potwierdzanie tożsamości m.in. na tych platformach usług publicznych:

 • obywatel.gov.pl
 • epuap.gov.pl
 • gabinet.gov.pl
 • ceidg.gov.pl
 • pacjent.gov.pl

Regulamin usługi SGB ID

BS Jarocin EBO

W zupełnie nowej bankowości mobilnej BS Jarocin EBO stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo, nowoczesny wygląd i intuicyjną obsługę.

Praktyczna obsługa wszystkich produktów w Twojej bankowości

Rachunki
Wykres wydatków i wpływów, ostatnie operacje, przypisane karty

Lokaty
Szczegółowe informacje o lokacieoraz przewidywane zyski

Kredyty
Szczegółowe informacje o kredycie, spłata, harmonogram i historia kredytu

Karty kredytowe
Spłata karty, blokady i zastrzeganie kart

Funkcje dla przedsiębiorców

Obsługa paczek przelewów
Schematy podpisu zleceń
Obsługa wielu profili
Widok kategorii produktów

Wygodne płatności

Przelewy do zdefiniowanych odbiorców
Szybkie przelewy BlueCash i Express Elixir
Przelewy podatkowe
Doładowania telefonu
Skanowanie płatności QR

Pobierz aplikację na smartfon i zyskaj niezawodny, szybki i wygodny dostęp do produktów bankowych.
Kontroluj i zarządzaj finansami – gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz!

Twoje prawa przy dokonywaniu płatności w Europie

Dzięki unijnym przepisom dokonywane przez Ciebie płatności elektroniczne stają się tańsze, łatwiejsze i bezpieczniejsze. Oto przykłady:

 • Możesz dokonywać płatności w niemal całej Europie (tj. w UE, Islandii, Norwegii i Liechtensteinie) równie łatwo i bezpiecznie jak w Twoim rodzinnym kraju.
 • Handlowcy nie mogą Cię już obciążać dodatkowymi kosztami w przypadku zapłaty kartą wydaną w UE.
 • Nowe przepisy dotyczą wszelkich rodzajów płatności elektronicznych (np. polecenia przelewu, polecenia zapłaty, płatności kartą itd.).
 • Każda osoba mieszkająca legalnie w Unii ma prawo do rachunku bankowego umożliwiającego dokonywanie płatności elektronicznych („rachunek płatniczy”).

Broszura informacyjna